De doelgroep bestaat uit cliënten met enkelvoudige problematiek alsmede de meest complexe, zorgmijdende cliëntengroep met ernstige psychiatrische problematiek, vaak in combinatie met licht verstandelijke beperking (LVB), verslaving en forse problemen op verschillende leefgebieden. Voor veel mensen met deze complexe problematiek is participeren in de samenleving niet als vanzelfsprekend. Persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling en levensloop zijn daarin vaak belemmerend, soms zijn hardnekkige omgevingsbarrières en processen daarin stagnerend. Gevolg is veelal het ontbreken van de gelegenheid en kansen om een eigen leven op te bouwen of te herpakken.

Kenmerkend voor de doelgroep is dat er sprake is van complexe en langdurende gedrags- en/of psychiatrische problematiek. Het gaat om cliënten die regelmatig in crisissituaties belanden, moeilijk te stabiliseren zijn en gedurende langere tijd zorg nodig hebben. De aard van de problematiek is zeer divers. Stoornissen die relatief veel voorkomen zijn aandachts- en gedragsstoornissen, verslavingsproblematiek, pervasieve ontwikkelingsstoornissen, stemmingsstoornissen, angststoornissen en trauma. Van de persoonlijkheidsstoornissen komen in het bijzonder de antisociale, de narcistische en de borderline persoonlijkheidsstoornis voor.

Naast psychiatrische stoornissen komen ook gedragsproblemen veel voor. Hoewel er een samenhang bestaat tussen psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen, hoeft het niet zo te zijn dat gedragsproblemen altijd een gevolg zijn van een onderliggende psychiatrische stoornis. Ook hoeft een psychiatrische stoornis niet altijd gedragsproblemen tot gevolg te hebben. Voorbeelden van veel voorkomende gedragsproblemen zijn vernielend en agressief gedrag, sociaal onaangepast en seksueel grensoverschrijdend gedrag, zelfverwonding, middelenmisbruik, dwangmatig gedrag, teruggetrokken en vreemd gedrag etc.

Kenmerkend voor de doelgroep van mensen met deze complexe problematiek is dat naast gedrags- en/of psychiatrische problematiek vaak sprake is van overlastgevend en/of risicovol (crimineel) gedrag. Het gedrag wordt weliswaar niet altijd door de persoon zelf als een probleem ervaren, maar vaak wel door zijn directe omgeving of door de samenleving. Veel cliënten zijn in hun jeugd verwaarloosd en/of slachtoffer van (seksueel) misbruik en komen al op jonge leeftijd in aanraking met hulpverlenende instanties. Veel mensen uit deze doelgroep hebben een voorgeschiedenis waarin ze onhandelbaar en moeilijk begeleidbaar waren en een niet gering percentage komt op latere leeftijd in aanraking met politie en justitie. Jongeren met een lichte verstandelijke beperking zijn extra kwetsbaar voor het ontwikkelen van overlastgevend en crimineel gedrag, onder andere doordat zij vaker optrekken met delinquente vrienden, gevoeliger zijn voor beïnvloeding door deze vrienden en vaak worden ingezet bij criminele activiteiten.