PJ Professionals wil bijdragen aan het persoonlijk, sociaal en maatschappelijk krachtiger functioneren van cliënten. De kracht ligt vooral in het zoeken en behouden van aansluiting bij en de verbinding met de cliënt. Dit komt mede tot stand vanwege het snel plegen van interventies, ons enthousiasme c.q. bevlogenheid, doen wat nodig is om aansluiting te zoeken en het kennen van de sociale kaart.

PJ Professionals begeleidt cliënten met enkelvoudige problematiek alsmede de meest complexe, zorgmijdende cliëntengroep met ernstige psychiatrische problematiek, vaak in combinatie met licht verstandelijke beperking, verslaving en forse problemen op verschillende leefgebieden.

PJ Professionals hanteert een actieve benadering in de leefomgeving van de cliënt waarbij wordt ingezet op een intensieve begeleiding in de context. Wij werken, indien nodig, actief outreachend (assertive outreach). De combinatie aan vaardigheidstekorten, disharmonische functioneringsprofielen en contextafhankelijkheid maakt dat de zorg voor deze doelgroep cliënten vaak langdurend is.

Motiverende gespreksvoering staat centraal in de begeleiding en/of ondersteuning van de cliënt. Daarbij past het optimaal benutten en aanboren van eigen krachten en mogelijkheden, het optimaal functioneren binnen een eigen woon- en arbeidsomgeving en het optimaal activeren van een sociaal netwerk dat steunend is. Het opbouwen van een goede relatie/vertrouwensband vinden wij belangrijk om uiteindelijk de doelen te kunnen realiseren. Dit is de basis. En als die goed is kan er, samen met de cliënt, worden toegewerkt naar een plan van aanpak. Wij vinden het belangrijk om binnen een traject ‘naast’ de cliënt te staan en te doen wat nodig is. Wij onderscheiden ons door snel te interveniëren in een casus. Naast onze flexibiliteit en bereikbaarheid onderscheiden wij ons ook door deels nazorg te leveren. Wanneer een cliënt niet meer bij ons in begeleiding is, kijken wij nog wel met hem mee, houden wij contact en monitoren (op afstand) hoe het gaat. Dreigende terugvallen of escalaties kunnen hiermee voorkomen worden.

Bovenstaande kan gerealiseerd worden doordat wij zelfstandig te werk zijn gegaan. Binnen de reguliere hulpverlening merkten wij dat hier geen budget, ruimte en/of tijd voor beschikbaar was. Wij zijn gedreven, gemotiveerd, gedisciplineerd en houden niet van opgeven. Wij zien het als een uitdaging om de meest complexe casussen weer op de rit te krijgen en om betreffende cliënten nog enig perspectief te bieden. Wij denken in mogelijkheden, en niet in onmogelijkheden.